Szakdolgozat

AZ ALAPSZAKOS SZAKDOLGOZAT

Formai követelmények

 • a dolgozatot elektronikus formában kell elkészíteni, és elektronikusan (PDF, vagy Word formátumban) kell felölteni a Neptun tanulmányi rendszerbe

 •  a szakdolgozat-leadás során egyetlen dokumentum feltöltésére van lehetőség a mellékletekkel együtt

 • a borítón fel kell tüntetni: a „szakdolgozat” szót, a szakdolgozat címét magyarul, a szakdolgozat címét az adott skandináv nyelven is és a készítés évét, a bal alsó sarokban a témavezető nevét és beosztását, a jobb alsó sarokban a hallgató nevét, szakját és a szakdolgozat készítésének évét

 • az alapszakos szakdolgozathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a munka a hallgató saját szellemi terméke;

 • a munka terjedelme legalább 40 ezer „n” törzsszöveg (címlap, tartalomjegyzék, mellékletek és a bibliográfia nélkül);

 • formátuma: margóbeállítások: bal 3 cm, jobb 2 cm, fent 2,5 cm, lent 2,5 cm; a betűméret: a főszövegben 12 pontos, a lábjegyzeteknél 10 pontos Times New Roman, a sortávolság: a főszövegben 1,5, a lábjegyzeteknél 1; bekezdés: mindenütt sorkizárt. Az új bekezdést be kell húzni 1,5 cm-rel.


Tartalmi követelmények

 • Az alapszakos szakdolgozatnak tartalmaznia kell a következő elemeket: tartalomjegyzék, elméleti bevezető, legalább 3 fő fejezet, irodalmi és szakirodalmi idézetek, szakirodalmi hivatkozások, összegzés, irodalomjegyzék és - amennyiben szükséges - mellékletek (pld. szövegek átiratai, ábrák, képek, térképek, speciális szójegyzék stb.)
 • A hallgató szakdolgozata témáját a szakmai törzsmodulok (nyelvészeti ismeretek, irodalmi ismeretek, kultúra- és médiatudományi ismeretek) egyikéből választja. Az irodalmi ismeretek, a nyelvészeti ismeretek, valamint a kultúra- és médiatudományi ismeretek tárgykörében írott alapszakos szakdolgozat olyan írásbeli munka, amelynek témája egy rövidebb műalkotás (pl. irodalmi szöveg, film stb.), illetve egyéb — a fogalom legtágabb értelmében vett — szöveg elemzése, vagy egy nyelvi jelenség (korpusz vagy felmérés alapú) – vizsgálata.

A szakdolgozat elkészítésének menete

Témavezető- és témaválasztás, téma- és címbejelentés

 • A hallgató a Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszékének állandó alkalmazásban álló oktatói közül választ témavezetőt. A hallgató megírhatja szakdolgozatát a választott témavezető munkanyelvétől eltérő skandináv nyelven is, ebben az esetben azonban témavezetőjével egyetértésben egy másik oktatót kell felkérnie nyelvi konzultációra és bírálatra. Ebben az esetben két bírálatot is fog kapni a dolgozatára.
 • A szakdolgozat írásákor nyelvi asszisztanciáért a mindenkori lektorhoz lehet fordulni. A lektor felhívhatja a hallgató figyelmét a típushibákra és arra, hogy a dolgozat véleménye szerint leadható, nyelvileg értékelhető-e, viszont nem fog minden hibát egyenként kijavítani.
 • Javasoljuk, hogy a hallgató már a képzés 4. félévében (ez általában a 2. tanév tavaszi szemeszterére esik) konzultáljon tanáraival, hogy segítségükkel kiválaszthassa szakdolgozatának témáját és témavezetőjét. Ezt követően legkésőbb június 15-ig adja le kitöltve témavezetőjének a Germanisztikai Intézet https://sites.google.com/site/eltegermanisztika/documents oldaláról letölthető (informális) „BA szakdolgozati témabejelentő lap”-ot.
 • Amennyiben a téma és témavezető kiválasztása sikeres, és az adott oktató vállalja a témavezetést, a végleges címet a következő szemeszter elején, legkésőbb szeptember 20-ig kell jóváhagyatni és aláíratni a témavezetővel az ELTE BTK https://www.btk.elte.hu/th/urlapok oldaláról letölthető „BA szakdolgozati címbejelentő lap”-on.
 • A hallgató a jóváhagyott szakdolgozati címet az adott év október 15-ig köteles bejelenteni a Tanulmányi Hivatalban. Témaváltozás esetén a címváltozást a hallgató az adott év december 15-ig köteles bejelenteni a Tanulmányi Hivatalban.
 • A szakdolgozat leadásának határideje az október 15-i címbejelentést követő év április 15-e.

 

A kötelező konzultációkhoz kapcsolódó határidők és feladatok

 • A hallgató a szakdolgozat készítésének időszakában köteles minimum 3 alkalommal felkeresni témavezetőjét konzultáció céljából.
 • A skandinavisztika szakirányon a kötelező konzultációs alkalmakat a szakdolgozat sikeres megírásának elősegítése érdekében határidőhöz kötjük. A témavezetők csak akkor tudnak felelős szakmai munkát végezni, érdemi segítséget nyújtani, ha a hallgatók betartják a határidőket, és ezek leteltéig teljesítik a kijelölt feladatokat
 • Első konzultáció legkésőbb december 1-ig: a hallgató összeállítja szakdolgozata munkabibliográfiáját, azaz a felhasználandó forrásművek és szakirodalmi művek listáját és megbeszéli azt témavezetőjével.
 • Második konzultáció legkésőbb február 15-ig: a hallgató erre az időpontra elkészíti szakdolgozata tartalomjegyzékét, részletes tematikáját és bemutatja témavezetőjének.
 • Harmadik konzultáció legkésőbb március 15-ig: a hallgató erre az időpontra elkészíti szakdolgozatát, amelyet eljuttat témavezetőjéhez, aki  ha szükséges, a nyelvhasználatot elbíráló témavezető kolléga segítségével  véleményezi azt. A témavezető egyúttal arról is tájékoztatja a hallgatót, hogy megítélése szerint benyújtható lesz-e a dolgozat az április 15-i végső leadási határidőig. Az ezt követő időszak arra szolgál, hogy a hallgató elvégezze a témavezető(k) által javasolt kisebb változtatásokat és dolgozatának végső nyelvi ellenőrzését.
 • Szakdolgozat elkészítése keresztfélévben: a kari szabályozás a szakdolgozat leadását és a záróvizsgára való jelentkezést az őszi szemeszterben is lehetővé teszi, ebben az esetben a fenti tanszéki határidők az ellentétes szemeszter adott hónapjaira vonatkoztatandók. Az első konzultáció határideje június 15. A második konzultáció határideje szeptember 15. A harmadik konzultáció határideje október 15. A szakdolgozat leadásának határideje november 15.