Szakdolgozati témajavaslatok a 2023/2024-es tanévre

Szakdolgozati témajavaslatok a 2023/2024-es tanévre

Tisztelt Hallgatók!

Az alábbi listával a szakdolgozat témájának kiválasztásában szeretnénk segítséget nyújtani. A képzés 4. félévében, június 15-ig javasolt a téma meghatározása és a témavezetővel történő egyeztetés. Mindenkit biztatunk arra, hogy keressék meg az oktatókat más témával is, önálló kezdeményezés/ötlet/javaslat alapján. Az itt megadott címek nem kizárólagosak, de gondolatébresztő javaslatok azok számára, akik még nem tudtak dönteni. Azoknak a hallgatóknak, akik már felvették a kapcsolatot a leendő témavezetőjükkel, ezzel már nincs dolguk.

Mielőtt témát és témavezetőt választanának, kérjük, olvassanak végig két fontos kari tájékoztatót (a dátumok az előző tanévre vonatkoznak; az aktuális dátumokat a határidős jegyzékben találják):

Elektronikus (Neptunban történő) címbejelentés menete.

Leadás/feltöltés menete.

Sikeres felkészülést a szakdolgozathoz!

Annus Ildikó szakdolgozati témakiírásai

1. A svéd irodalom mint exportcikk

2. Tendenciák a svéd nyelvű epikában

3. Természettudomány, írás és irodalom Svédországban

4. Természet- és környezetvédelem a svéd irodalomban

5. Isten és vallás a svéd irodalomban

6. Sport és társadalom 1800 után Skandináviában

7. Háború és semlegesség Skandináviában 1611 után

8. Uniók és szövetségek Skandináviában a történelmi időkben

9. Motívumok és jellegzetességek a skandináv festészetben

10. Populáris kultúra Svédországban

Csúr Gábor szakdolgozati témakiírásai

1. dán regényirodalom a 20. század második felében (újrealizms, posztmodernizmus) / dansk prosa i anden halvdel af det 20. århundrede (nyrealisme, postmodernisme)

2. jellemző műfajok és tendenciák a kortárs dán regényirodalomban / tidstypiske genrer og tendenser i dansk samtidsprosa

3. a történelmi regény Dániában és az európai realista irodalom / danske historiske romaner og realisme i Europa

4. elbeszéléstechnikai elemzés dán prózairodalmi példákkal / fortælleteknisk analyse af et givet værk fra dansk prosalitteratur

5. dániai antikolonialista irodalom kritikai diskurzusanalízise / kritisk diskursanalyse af dansk antikolonialistisk litteratur

6. a dán irodalom fogadtatása Magyarországon a 20. és 21. században / den danske litteraturs modtagelse i Ungarn i det 20. og 21. århundrede

Péteri Vanda szakdolgozati témakiírásai

1. A svéd nyelv tanulása során nehézséget okozó nyelvi (pl. morfológiai, szintaktikai, hangtani vagy lexikológiai) jelenség leíró nyelvészeti vizsgálata – ha célszerű, kontrasztív szempont bevonásával.

2. Egy sajátos nyelvi – nyelvhelyességi, nyelvhasználati – jelenség ismertetése önállóan kutatott példákon keresztül, a releváns szakirodalom bemutatására támaszkodva.

3. Műfordítás mint interkulturális transzfer: a kultúraközvetítés sajátos jelenségeinek bemutatása svéd–magyar, magyar–svéd műfordításokban.

4. A svéd–magyar fordítói gyakorlatra jellemző átváltási műveletek, fordítási normák (?) bemutatása fordítási korpusz alapján.

5. Skandináv kulturális sztereotípiák – negatív és pozitív, auto- és heterosztereotípiák – bemutatása skandináv és/vagy külföldi műalkotások tükrében, egy vagy több mű (film, irodalmi műalkotás stb) elemzése alapján.

Soós Anita szakdolgozati témakiírásai

1. A közép-európai régió megjelenítése a skandináv/dán krimiirodalomban / Mellemeuropa-konstruktioner i den skandinaviske/danske krimilitteratur

2. A földrajzi képzelőerő kiterjesztésének aspektusai, posztkolonializmus, az identitások relacionális képződési folyamatai, társadalmi és kulturális konstrukciók a kortárs dán prózában / Aspekter ved udvidelsen af den geografiske forestilling, postkolonialisme, identiteternes relationelle dannelsesprocesser, samfundsmæssige og kulturelle konstruktioner i den danske prosa

3. Dán fantasztikus irodalom a 19-20. században / Dansk fantastisk litteratur i det 19. og 20. århundrede

4. Művészet és sorsértelmezés a 20. századi dán prózairodalomban / Kunst- og skæbneopfattelser i det 20. århundredes danske prosa

5. Tabutémák a kortárs dán irodalomban / Tabuemner i den danske samtidslitteratur

6. Betegségnarratívák a kortárs dán irodalomban / Sygdomsnarrativer i dansk samtidsprosa

7. Életrajzi fikció és autofikció a kortárs dán prózában / Biografisk fiktion og autofiktion i den danske samtidsprosa

8. Fordítás és kultúraközvetítés / Oversættelse og tværkulturel formidling

9. Műfordítás kulturális, történelmi, politikai és földrajzi kontextusban / Skønlitterær oversættelse i forskellige kulturelle, historiske, politiske og geografiske sammenhænge

Teplán Ágnes szakdolgozati témakiírásai

1. Psykoanalys och dramatik (August Strindberg, Stig Dagerman) / Pszichoanalízis és dráma (August Strindberg, Stig Dagerman)

2. Kvinnorollens förändring och dess littära skildringar (Ola Hansson, August Strindberg, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg, Ivar Lo-Johansson osv.) / A női szerepek változása és azok irodalmi ábrázolásai (Ola Hansson, August Strindberg, Hjalmar Söderberg, Ivar Lo-Johansson osv.)

3. Harry Martinsons modernistiska prosa / Harry Martinson modernista prózája

4. Miljö, teknologi och kultur i Harry Martinsons Aniara / Környezet, technológia és kultúra Harry Martinson Aniara című művében

5. Psykoanalytiska och feministiska synpunkter i Karin Boyes författarskap / Pszichoanalitikus és feminista szempontok Karin Boye munkásságában

6. Skräckromantikens kännetecken i Selma Lagerlöfs författarskap / A gótikus irodalom jellemzői Selma Lagerlöf munkásságában

Vaskó Ildikó szakdolgozati témakiírásai

1. En komparativ studie av diskursmarkører i argumenterende skriving / Diskurzusjelzők összehasonlító vizsgálata érvelő szövegben

2. Partikkelverb i norsk / Norvég összetett igei frázisok

3. Forholdet mellom språk, kontekst og kultur - implikasjoner for fremmedspråkopplæring / Nyelv, kontextus és kultúra közötti kapcsolat az idegen nyelv oktatásban

4. «Du kan gjerne kontakte oss» - Det norske adverbet gjerne og dets ungarske oversettelse / A norvég «gjerne» határozó és magyar fordítása

5. Kommunikasjonsstrategier i ulike debattprogrammer / Kommunikációs stratégiák vitaprogramokban

6. «Det er bare blåbær» - metafor og metonymi i norsk / Metafóra és Metonímia a norvég nyelvben

7. Interkulturell kommunikasjon og kulturspesifikke utfordringer i oversettelsen / Interkulturális kommunikáció és a fordítás kulturspecifikus kihívásai

8. «Håpet er lysegrønt» - En kontrastiv analyse av idiomer og faste uttrykk med farger /Színalapú idimatikusok kifejezések kontrasztív vizsgálata

9. Konseptualisering av rommet –sammensatte preposisjonsuttrykk i norsk / Norvég összetett prepozíciós szerkezetek térbeli kifejezések megfogalmazásában

10. Hvordan kan du overbevise mottakeren? – En analyse av norske reklamer /Hogyan győzzük meg a másikat? – norvég reklámok elemzése

Szöllősi Adrienne szakdolgozati témakiírásai

1. Szimbólumok funkciója Jo Nesbø bűnügyi regényeiben / Symbolenes funksjon i Jo Nesbøs kriminalromaner

2. A halál ábrázolása a norvég gyermekirodalomban / Dødens framstilling i norsk ungdomslitteratur

3. Ökokritikai aspektusok a norvég kortárs irodalomban / Økokritiske aspekter i norsk samtidslitteratur

4. A természetfeletti, miszticizmus és horror a skandináv filmművészetben / Det overnaturlige, mystisisme og horror i skandinavisk filmkunst

5. Emlékezet és autofikció a norvég kortárs irodalomban / Minne og autofiksjon i norsk samtidslitteratur

6. Feminista aspektusok – női sorsok a 19. századi norvég regényekben / Feministiske aspekter – Kvinneskjebner i norske romaner i det 19. århundre

7. Fantasztikus realizmus és disztópikus ábrázolások a norvég kortárs prózában / Fantastisk realisme og dystopiske framstillinger i norsk samtidsprosa

8. Egyenjogú nő vagy jó anya – női szerepek, gyermek és család a norvég irodalomban / Likestilt kvinne eller god mor – kvinneroller, barn og familie i norsk litteratur

9. Trauma és bűntudat a norvég kortárs prózában / Trauma og skyldfølelse i norsk samtidsprosa

10. Férfi perspektíva – Maszkulin identitás a norvég regényekben Faldbakkentől K. O. Knausgårdig / Mannens perspektiv – den maskuline identitet i norske romaner fra Faldbakken til K. O. Knausgård

 11. A nemzeti áttörés hatása a norvég irodalomra – Narráció, témaválasztás, történelmi háttér / Hvordan påvirket det nasjonale gjennombruddet den norske litteraturen – Narrasjon, temavalg, historisk bakgrunn

12. Hamsun és a modernizmus / Hamsun og det moderne

13. A természet és az ember kapcsolata Hamsun regényeiben / Forholdet mellom naturen og mennesket i Hamsuns romaner

14. A történelmi regény a 20. században / Den historiske romanen i det 20. århundret

15. Ibsen és a társadalmi lelkiismeret / Ibsen og samfunnets samvittighet